Regulamin

§1. Wstęp

 1. Sklep internetowy Kuki Wygadane Ciastka, dostępny pod adresem internetowym sklep.kukiciastka.pl prowadzony jest przez Karolinę Karpińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kuki Karolina Karpińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5252376291, REGON: 147274083.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego o    raz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. E-Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.kukiciastka.pl
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w E-Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w E-Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Klient - każdy podmiot obejmujący i Konsumenta i Przedsiębiorcę dokonujący zakupów za pośrednictwem E-Sklepu.
 6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach E-Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – element oprogramowania E-Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Konto użytkownika - konto Klienta w E-Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w E-Sklepie.
 9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z E-Sklepu.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin E-Sklepu.
 12. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuki Karolina Karpińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252376291 REGON  147274083
 13. Strona produktowa – strona w E-sklepie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. Kontakt z E-Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Sokratesa 11b lok. U1, 01–909 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kukiciastka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 904 600 lub +48 502 771 707
 4. Wszelkie formularze kontaktowe dostępne na stronie sklep.kukiciastka.pl, www.kukiciastka.pl
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  KUKI Karolina Karpińska
  66 1140 2004 0000 3202 7542 9025 (mBank)
  ul. Sokratesa 11b lok. U1, 01–909 Warszawa
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00–19:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 11:00-15:00  w soboty w wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z E-Sklepu, w tym przeglądania asortymentu E-Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności w zakresie obsługi plików cookie zawarte są na stronie http://sklep.kukiciastka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu E-Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie E-Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających jego realizację.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT).
 4. Na cenę więżącą i ostateczną do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6. Informacje szczegółowe o produkcie

ZESTAWY CIASTEK PERSONALIZOWANE

 1. Przedmiotem sprzedaży E-Sklepu są świeże, ręcznie robione, spersonalizowane produkty ciastkarskie (ciastka maślane zdobione lukrem).
 2. Ze względu na specyfikę produktu (ręczne wykonanie) produkty nabywane przez Klienta mogą nieznacznie się różnić (kolorem, kształtem) od tych prezentowanych na stronie.
 3. Ciastka z tego samego wzoru również mogą się nieznacznie różnić między sobą.
 4. Ciastka są wykonywane na zlecenie Klienta w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb. Sklep daje możliwość personalizacji swoich wyrobów między innymi przez  możliwość zamówienia ciasteczek z napisami zdefiniowanymi bezpośrednio przez Klienta.

 §7. Zasady składania Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem E-Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Procedura składania zamówienia obejmuje:
  a. wybór Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. W tym celu należy
         i.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia  
         ii.    na Stronie produktowej, jeśli jest to wymagane dla Produktu, wypełnić właściwe pola personalizacji  produktu oraz wskazać ilość zamawianych sztuk Produktu a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
  b. potwierdzenie zawartości koszyka, wybór sposobu dostawy, formy płatności oraz potwierdzenie ostateczne ceny za Zamówienie
  c. wskazanie przez Klienta danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do realizacji Zamówienie.
 3. Zamówienie na Produkty inne niż prezentowane na stronie można składać jedynie drogą mailową pod adresem podanym w §3. niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Zamówienia bądź anulowania już przyjętego Zamówienia w przypadku Produktów personalizowanych, na których umieszczone napisy zawierałyby treści niecenzuralne lub naruszały prawa osób trzecich.

§8. Oferowane metody dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. odbiór osobisty w Punkcie stacjonarnym;
  b. wysyłki kurierskiej po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Sprzedający zastrzega, że część Produktów dostępnych w ofercie ze względy na zastosowany sposób pakowania i skład nie może być dostarczanych w wysyłce kurierskiej. Informację taką Sprzedający zawsze umieszcza na Stronie produktowej danego Produktu.
Cena dostawy zamówienia jest zmienna, na jej wpływ ma między innym wielkość zamówienia
Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod dostawy znajdują się za stronie -E-Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy” (http://sklep.kukiciastka.pl/Czas-i-koszty-dostawy).

§9. Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Przelew bankowy  - dokonanie zapłaty przelewem bankowym na konto firmowe Sprzedawcy;
  b. Płatność on-line (przelew natychmiastowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.;
  c. Płatność kartą płatniczą. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami płatniczymi jest Blue Media S.A.
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” (https://sklep.kukiciastka.pl/pl/i/Formy-platnosci/10).

§10. Realizacja Zamówienia

 1. Informacje o Produktach podane na stronie E-Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w całości za Zamówienie
  a. w trakcie składania Zamówienia jeśli korzysta z funkcji obsługi płatności on-line lub kartą płatniczą;
  b. niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na wskazanych rachunek bankowy Sprzedawcy jeśli korzysta z metody płatności przelewem bankowym.
 6. W przypadku Zamówień o wartości przekraczającej 600 PLN i terminie realizacji dłuższym niż 7 dni roboczych Sprzedawca i Klient mogą uzgodnić wpłatę zadatku. W takim przypadku Klient  jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu pozostałą kwotę za Zamówienie w terminie 7 dni roboczych przed terminem realizacji
  a. W szczególnych przypadkach Sprzedający i Klient mogą uzgodnić, iż pozostała kwota lub jej część zapłacona będzie w uzgodnionym dniu po terminie realizacji Zamówienia.
 7. Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta/gotowy do przekazania kurierowi w terminie wskazanym przez Klienta podczas zamówienia, jeżeli Klient dostał od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11. Czas realizacji zamówień

 1. Sprzedający zamieszcza na Stronie produktowej informację o czasie realizacji zamówienia, tj. o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub udostępnienie przedmiotu zamówienia do obioru osobistego.
 2. Czas realizacji zamówienie liczony jest od:
  a. dla przelewów bankowych – od momentu zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego
  b. dla płatności on-line – uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji  
  c. dla kart płatniczych – uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji  
 3. Czas realizacji zamówienia w zależności od wielkości zamówienia i możliwości produkcyjnych w danym terminie może ulec zmianie. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia musi ulec wydłużeniu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zaproponuje mu jeden z następujących wariantów:
  a. wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia przypadającego w terminie zaakceptowanym zarówno przez Klienta jak i Sprzedającego;
  b. anulowanie całości Zamówienia (po zaakceptowaniu tego wariantu przez Klienta, Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
  c. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

§12. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem §12 pkt 4, w ramach zawartej na odległość Umowy sprzedaży Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §12. pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient ma obowiązek odesłać zwracany towar Sprzedającemu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w §3. na własny koszt,
 4. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 5. W związku z §12. pkt. 4., Klientowi dokonującemu zamówienia w E-Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na Produkty, służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta (Zestawy i ciastka personalizowane) i/lub produkty z krótkim termin przydatności do spożycia (poniżej 45 dni).
 6. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Sprzedający może dać Kupującemu możliwość anulowania wcześniej złożonego Zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane i nie później niż na 7 dni przed terminem realizacji Zamówienia ustalonym z Klientem. W takich przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość potrącenia 20% wartości Zamówienia ze względu na poniesione koszty transakcyjne
 7. Sposób dokonania Zwrotu środków wynikający z odstąpienia od Umowy opisuje §14. niniejszego Regulaminu.

§13. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail. Dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §3. niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy umową Sprzedaży objęte są świeże produkty ciastkarskie (ciastka maślane z lukrem lub bez) służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klienta (ciastka personalizowane) i wypiekane na jego indywidualne zamówienie, ze względu na specyfikację produktu tj ręczne wykonanie, ciastka nawet z tego samego wzoru mogą się nieznacznie różnić między sobą, dlatego nieznaczne różnice w kolorach czy kształtach nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji.
 5. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedający poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru.
 8. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania poprawionego produktu ponosi E-Sklep.
 9. W przypadku gdy wynikiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pieniędzy, nastąpi on w formie opisanej w §14. niniejszego Regulaminu.

§14. Zwrot środków

 1. Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia,
  b. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonano płatności tj.
  a. na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności przelewem lub przelewem on-line;
  b. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§15. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Wszystkie dane osobowe Klientów są traktowane przez E-Sklep jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U., z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem E-Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora E-Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów E-Sklepu mogą być:
  a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności on-line lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Chęć usunięcia lub zmiany danych osobowych Klient może zgłosić listownie lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe Sprzedającego podane są w §3. niniejszego Regulaminu)
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez E-Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Zawartość strony internetowej sklep.kukiciastka.pl oraz www.kukiciastka.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez E-Sklep są chronione prawem autorskim. E-Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć oraz informacji zawartych na stronach sklepu w części lub w całości bez zgody autora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl